Catalogo

1410012000001

KA-GTR-PLR - Chitarra parlor - c/borsa

1410012K64001

KA-GTR - Chitarra 4 corde - c/borsa

1412U09K90001

UBASS-SB-BK-FS - Solid body 4 corde - Nero c/borsa

1412U09K90002

UBASS-SB-RD-FS - Solid Body 4 corde - Rosso c/borsa

1412U09K90003

UBASS-SB-TB-FS - Solid Body 4 corde - Tobacco Burst c/borsa

1412U09K90004

UBASS-SB-CR-FS - Solid Body 4 corde - Crema c/borsa

1412U09K90005

UBASS-SB-LB-FS - Solid Body 4 corde - Light Blu c/borsa

1412U09K90006

UBASS-SB-LP-FS - Solid Body 4 corde - Rosa c/borsa

1412U09K90007

UBASS-SB-BK-FL - Solid body 4 corde FRETLESS - Nero c/borsa

1412U09K90008

UBASS-SB-TB-FL - Solid body 4 corde FRETLESS - Tobacco Burst c/borsa

1412U09K90009

UBASS-SB-TB-FS-L - Solid body 4 corde - Tobacco Burst c/borsa - Per mancini

1412U09K90010

UBASS-SB5-BK-FL - Solid Body 5 corde FRETLESS - Nero c/borsa